Doki Doki

Team full name: Doki Doki Trivia Club
Team nickname: Doki Doki
Contact info: (suppressed)
location(s): JUST MONIKA
Team members: MONIKA
MONIKA
MONIKA
MONIKA
Williams classes represented: JUST MONIKA
Trash talk: JUST MONIKA